facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Dom Chleba - Bethlehem Os??owskie


STRONA ARCHIWALNA !!! - NOWA STRONA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ I BIEZACE AKTUALNOSCI ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: osla-domchleba.j.pl

ozdobnik
ozdobnikDom Chleba

Os??a to ma??a wioska w po??udniowo-zachodniej Polsce, kt??ra ma udokumentowane blisko 770 lat wiary katolickiej. Na ko??cu tej wioski stoi stary m??yn, w kt??rym niedawno zamieszka?? Pan Jezus. Powsta?? tu Rekolekcyjny Dom Chleba, kt??ry jest otwarty dla wszystkich szukaj????cych Boga, pragn????cych wyciszenia oraz zasmakowania w rodzinnej atmosferze tego miejsca.Czasow???? wsp??lnot???? w Domu Chleba wraz z ojcem Markiem OMI tworzyli: Pawe?? z Siedlec, kt??ry po kilku o??rodkach resocjalizacji przez 11 miesi????cy pobytu we wsp??lnocie zda?? 8 egzamin??w umo??liwiaj????cych uko??czenie szko??y ??redniej, a po zdanej maturze powr??ci?? w rodzinne strony z zamiarem podj????cia studi??w oraz Ma??gorzata z Mazur (ko??o Nidzicy), kt??ra po 5 miesi????cach pobytu, w czasie kt??rym znalaz??a prac????, zakupi??a samoch??d i wynaj??????a mieszkanie w pobliskiej Szczytnicy rozpoczynaj????c samodzielne ??ycie.

Rekolekcyjny Dom Chleba otwarty jest na wolontariuszy (student??w lub studentki)Serdecznie zapraszamy do nas osoby indywidualne (duchowne i ??wieckie) a tak??e wsp??lnoty pragn????ce prze??y???? dni skupieni czy rekolekcje. Dysponujemy oko??o trzydziestoma miejscami noclegowymi. Za pobyt w Domu Chleba przyjmujemy dobrowoln???? ofiar????.


Bli??sze informacje i zg??oszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 663 284 115 lub (75)611 60 51.

Kliknij na poni??szy obraz aby zobaczy???? wi????cej zdj????????
Galeria zdj???????? Domu Chleba
Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka