facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Rekolekcje rozeznawania woli Bo??ej


STRONA ARCHIWALNA !!! - NOWA STRONA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ I BIEZACE AKTUALNOSCI ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: osla-domchleba.j.pl

ozdobnik
ozdobnikNiech b????dzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

Pragn???? zaprosi???? - do Rekolekcyjnego "Domu Chleba" w Os??ej k. Boles??awca - m??odych (osobno dziewcz????ta i ch??opcy w wieku gimnazjalnym i starszych) na comiesi????czne

REKOLEKCJE ROZEZNAWANIA WOLI BO??EJ

Odniesieniem ka??dego zjazdu b????dzie konkretna posta???? biblijna wobec kt??rej b????dziemy odczytywa???? zamiar Bo??y wzgl????dem ka??dego z osobna: kim jestem w oczach Bo??ych? Jaka jest moja to??samo??????? Nie tyle co mam "robi????", ale kim jestem w zamy??le mojego Stw??rcy i Ojca? B????dzie to tak??e czas do??wiadczenia rodzinno??ci we wsp??lnocie Ko??cio??a.

Spotkania z zasady b????d???? mia??y miejsce w ostatni weekend ka??dego miesi????ca. Rozpocz????cie o godz. 17,00 w pi????tek, a zako??czenie w niedziel???? o godz. 12,00. Nale??y zabra???? ze sob???? Pismo ??wi????te, notatnik i ??piw??r. Za pobyt sk??ada si???? dobrowoln???? ofiar????. Mile widziany suchy prowiant (wa????wka od rodzic??w, aby prze??y????{#smile}).

Dojazd z Legnicy poci????giem do Tomaszowa Boles??awieckiego - sk????d odbierzemy Ciebie z baga??em. Podobnie mo??liwo?????? odebrania z Boles??awca dla przyje??d??aj????cych z okolic Jeleniej G??ry (gdyby nie by??o ju?? autobusu)

Zapraszamy w nast????puj????cych terminach: 22-24.I.2016 r.; 19-21.II.2016 r.; 18-20.III.2016 r.; 15-17.IV.2016 r.; 20-22.V.2016 r.; 24-26.VI.2016 r.; 23-25.IX.2016 r.; 28-30.X.2016 r.; 25-27.XI.VI.2016 r.

W ostatnie soboty (w czasie rekolekcji) w naszym Bethlehem odbywa si???? comiesi????czne czuwanie w Towarzystwie Maryi (w godz. 17,00 - 21,00). W ka??d???? z tych sob??t zapraszamy na godz. 15,00 m??odzie?? przygotowuj????c???? M??yn-Fest na godzinne spotkanie formacyjne (z mo??liwo??ci???? pozostania na czuwaniu a?? do dnia nast????pnego). Tegoroczne ??WI????TO M????ODYCH, czyli M??yn-Fest w Bethlehem Os??owskim (z warsztatami muzyki, teatru, ta??ca, pisania ikony, wypieku chleba i ciasta oraz z wieloma innymi atrakcjami) odb????dzie si???? w dniach: 06-13 lipca br.

Serdecznie zapraszam, pozdrawiam i b??ogos??awi????: o. Marek Skiba OMI +

Ps/ (Has??o:) DO ZOBACZENIA W NIEBIE! (Odpowied??:) NIEBO TAM, GDZIE MY!

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka