facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej


STRONA ARCHIWALNA !!! - NOWA STRONA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ I BIEZACE AKTUALNOSCI ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: osla-domchleba.j.pl

ozdobnik
ozdobnikTowarzystwo Maryi Niepokalanej
Zawi????zanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej to owoc ponad trzynastu lat modlitw i pracy wielu os??b, kt??re uwierzy??y i ca??ym sercem zaanga??owa??y si???? w dzie??o "Domu Chleba".Opr??cz 37 Za??o??ycieli, kilkaset os??b w Polsce oraz spo??r??d Polonii z Niemiec i Kanady trwa w charyzmacie ??wi????tego Eugeniusza poprzez z??o??one Obietnice i Zobowi????zania. Obecnie Stowarzyszenie wzros??o do 59 cz??onk??w.


Komitet Za??o??ycielski Stowarzyszenia:

Ojciec Marek Skiba OMI, Stefan Go??ciniak, Miros??awa Agos, Izabela G??rskaZarz????d Stowarzyszenia:

Prezes: IZABELA G??RSKA
Wiceprezes: KS. MAREK SKIBA
Sekretarz: EL??BIETA BODURKAKomisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Przewodnicz????cy: KAZIMIERZ G????SICKI
Zast????pca: KS. JAN TRZNADEL
Sekretarz: MAREK KWIATKOWSKI
Najwa??niejsze daty:

28.05.2011 r. - Aprobowanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej przez JE. Ks. Biskupa Legnickiego Stefana Cichego;
21.06.2011 r. - Erygowanie kaplicy pw.: B??ogos??awionego Jana Paw??a II, w "Domu Chleba";
01.07.2011 r. - Misja Kanoniczna Biskupa Legnickiego Ks.Stefana Cichego dla O. Marka Skiby OMI do nowej ewangelizacji m??odzie??y, ruch??w, grup i wsp??lnot w Domu Chleba, na terenie Diecezji Legnickiej;
25.08.2011 r. - Wpisanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej do Krajowego Rejestru S????dowego pod numerem KRS:0000394471;
06.09.2011 r. - Krajowy Rejestr Urz????dowy Podmiot??w Gospodarki Narodowej przy Urz????dzie Statystycznym we Wroc??awiu za??wiadcza, ??e osoba prawna o nazwie Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej otrzyma??a numer identyfikacyjny REGON: 021691670;
07.09.2011 r. - nadanie Stowarzyszeniu Towarzystwa Maryi Niepokalanej Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP: 6121847371;
22.10.2011 r. - I Odpust w Diecezji Legnickiej ku czci b??. Jana Paw??a II z po??wi????ceniem O??tarza i dw??ch Krzy??y (ku czci b??ogos??awionego patrona kaplicy Domu Chleba oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej);
28.12.2011 r. - V wizyta JE Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego w Domu Chleba, z po??wi????ceniem Drogi Krzy??owej w Kaplicy Rekolekcyjnej;
01.09.2013 r. - Mianowanie o. Marka Skiby OMI Ojcem Duchownym Dekanatu Boles??awiec-Wsch??d na okres 5 lat przez J.E. Biskupa Legnickiego Stefana Cichego;
07.03.2014 r. - Instalacja Krzy??a na szczycie "Chaty Chlebowej";
03.08.2014 r. - Po??wi????cenie "Chaty Chlebowej" przez J.E. Administratora Apostolskiego Diecezji Legnickiej Biskupa Stefana Cichego (11 wizyta Biskup??w Legnickich);
01.11.2014 r. - Mianowanie Ks. Marka Skiby Dyrektorem O??rodka Rekolekcyjnego "Dom Chleba" w Os??ej;
22.02.2015 r. - Mianowanie Ks. Marka Skiby Cz??onkiem Rady ds. Powo??a?? Diecezji Legnickiej przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka