facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Skrzynka intencji

Imie:

Intencja:
Dodane intencje:
Anna : Prosz? o modlitw? za mojego synka Tymona, kt??ry ma objawy autyzmu, by rozwija?? si? prawid??owo, by te zaburzenia min???y, by otworzy?? si? na ??wiat i ludzi i zacz??? m??wi?. B??g zap??a?!
Iza: Prosze o modlitwe w intencji odbudowania mojego malzenstwa i uwolnienie mojego meza.
irena: Bardzo prosz? o modlitw? w intencji chorej na raka Ireny o skuteczn? operacj? i lask? zdrowia.B??g zap??a?.
Agata: Prosz? o modlitw? za moje ma????e??stwo o odnowienie w nim mi??o??ci o to aby m??j m??? powr??cil na drog? wiary aby Maryja mia??a nasza rodzin? w swojej opiece
Marta: Prosze o modlitwe o pojednanie i przebaczenie w rodzinie Anny i Franciszka i ich dzieci Ilony,Krzysztofa i Bartosza.
Marta: by czu??a wieczna Mi??o??? mnie odnalaz??a i pozosta??a ze mn? na zawsze
Marta: polecam Ci Boze ??ebym odnalaz??a si? z Mi??o??ci? mojego ??ycia i o potrzebne ??aski dla wszystkich
miroslawa: Jezu Milosierny prosze o uzdrowienie mnie , meza fzieci, rodzicow , Julke, o nawrocenie mojej rodziny i uwolnienie od nalogow. Jezu Ty sie tym zajmij, ufam Tobie,niech sie wola Twoja stanie. Amen
W??adys??awa: Prosz? o Lask? nie zachwianej wiary dla mnie i ca??ej mojej rodziny.S??adam na r?ce Maryji wszystkie moje troski i niepok??j serca prosz?c o wstawiennictwo.
Sylwia: Prosze o modlitwe blagalno-dziekczynna,o milosierdzie Boze dla Ojca Daniela Galusa,Abp Waclawa Depo i o przywr??cenie Wspolnoty MiMJ do pe??nego funkcjonowania. ,,Dla Jego bolesnej m?ki,miej mi??osierdzie dla nas i ca??ego ??wiata" JEZU UFAM TOBIE! Jesli mozesz,prosze podaj dalej. Bog zaplac. Sylwia.
Marcin: Panie Jezu dzi?kuj? Ci za otrzymane ??aski i b??ogos??awie??stwa oddaj? Twojemu mi??osierdziu wszystkich naszych przyjaci???? wrog??w i tych ludzi do kt??rych nas posy??asz. Niech si? spe??nia Twoja wola Panie nasz .Jezu Ufam Tobie Prosz? Ci? Bo??e w intencjach Tobie wiadomych Serdeczne B??g zap??a?
Magdalena: Prosz? o modlitw? za moj? bardzo chor? Mam?, aby wyzdrowia??a i mia??a si??y do walki z chorob?, a Pan Jezus aby otoczy?? J? swoj? mi??o??ci? i opiek?. Bardzo wiele w ??yciu przesz??a, stracone ci???e, dziecko, przebyte choroby, przeszczep w?troby, prosz? o szczer? modlitw? za Ni?.
Sylwia: ,,Dla Boga bowiem nie ma nic niemo??liwego" ?k 1,37 Prosz? o modlitw? b??agalno-dziekczynna,o mi??osierdzie Bo??e we wszystkich intencjach, kt??re nosz? w swoim sercu. B??g zap??a?.Sylwia.
Magdalena: Prosz? o modlitw? z Magdalen? o dar Ducha ??w.by nauczy??a si? angielskiego i zda??a egzaminy. B??g zap??a?.
Magdalena: Prosz? o modlitw? za synka Jana by nie wk??ada?? palc??w do buzi i nie bi?? si? z siostr?. B??g zap??a?.
Magdalena : Prosz? o modlitw? za Stefanie by chodzi??a prosto stopami i nie bi?? si? z bratem. B??g zap??a?.
Pawe??: Bardzo prosz? o modlitw? w intencji S??awka,Ryszarda ich rodzin i wsp????pracownik??w.Serdeczne B??g zap??a? za modlitw?!
malgosia: Prosze o modlitwe za ma??gorzate maciejewska w jej trudnosciach zyciowych z serca dziekuje -- Ma??go??ka
Ela P: Bardzo prosz? o modlitw? za S??awka w intencjach, kt??re nosi w sercu. I tak samo prosz? o modlitw? za wszystkie Osoby, kt??re pisz? na stron?, mo??e jako?? szczeg??lnie za Arka i El??biet? sk??adaj?c? swoje ??wiadectwa :):):)
Anna: Panie Jezu oddaj? Tobie w opiek? Wojtka i jego sprawy zatroszcz si? Ty. Zawsze Wola Twoja Panie
Agnieszka: Przez przyczyn? krwawych ??ez Twojej Naj??wi?tszej Matki b??agam Ci? Jezu o ??ask? przemiany ??ycia i uzdrowienie duszy dla mojego syna Micha??a.
Ala: Za Huberta o uwolnienie z alkoholizmu
Sabina : M??dlmy si? za Mari?, pro??my o ??ask? nawr??cenia i wyrwania z side?? na??ogu dla niej oraz aby jej syn i synowa zacz?li si? ni? interesowa?. M??dlmy si? za Sabin? o ??wiat??o Ducha ??wi?tego, ?ask? wiary, nawr??cenia i szcz???liwego, wed??ug Woli Bo??ej, rozwi?zania jej problem??w.
Sylwia : O zgod?, mi??o??? i przebaczenie wszystkiego z??ego w ma????e??stwie Sylwia i Grzegorza
Gra??yna Anna : O napraw? naszego smutnego, rozpadaj?cego si? ma????e??stwa, o zdrow? psychik? mojego m???a, nie mam ju?? si??y, prosz? o modlitw?.
Agata : Prosz? o modlitw? w intencji uzdrowienia z boreliozy i choroby Hashimoto. Chwa??a Panu.
Barbara : Aby Martynka wyzdrowai??a z raka O mi??o??? Zbyszka i sakrament ma????e??stwa
Wsp??lnota : M??dlmy si? za ma????e??stwa zmagaj?ce si? z problemem bezp??odno??ci, aby Pan B??g pob??ogos??awi?? je upragnionym potomstwem. Pro??my o pi?kne rodziny dla tych, kt??rzy dopiero b?d? je zak??adali, a samotni, aby nie byli osamotnieni.
Ma??gorzata: Prosz? o powr??t do domu mojego m???a Roberta. Matko Bo??a Nape??nij serce m???a MEGO mi??o??ci? do mnie I ch?ci? bycia razem. B??agam o nadzieje.
Marta: odnalezie z Mi??o??ci? ??ycia
Marta: o potrzebne ??aski dla o. Daniela i wsp??lnoty, kt??r? si? opiekuje i rozw??j wsp??lnoty wg woli Boga
Marta: prosz? by Marcin zosta?? moim m???em, wed??ug woli Boga
Teresa: Bardzo prosze o modlitw? o ca??kowite uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego z??a, c??rki Sylwii oraz ca??ej rodziny. Dziekuje
Czes??awa: Bardzo prosz? o modlitw? o ??ask? uzdrowienia mojej Mamy Joanny z choroby nowotworowej, powr??t do zdrowia i d??ugie lata ??ycia w zdrowiu.
Anna: Prosz? o uzdrowienie duszy i cia??a dla mnie i mojego syna Daniela.Uwolnienie od wszelkich nieszcz???? i problem??w w domu.Prosze o modlitw? o wyj??cie z problem??w finansowych.
Elzbieta: Prosz? o modlitw? o dar szcz???liwego potomstwa dla c??rki Sylwii a dla c??rki Justyny o dobrego cz??owieka na swej drodze aby za??o??y??a rodzin? o zdrowie i ??aski dla ca??ej rodziny prosi mama
Henryk: Prosz? o modlitw? o uzdrowienie dla mojej mamy Maryny, o moc prze??y? cierpienie i przez to jeszcze wi?cej pokocha? Jezusa
Daria: Szcz???? Bo??e, prosz? o modlitw? w intencji rodzic??w alkoholik??w o wyj??cie z na??ogu oraz za mnie, bym da??a sobie rade w pracy z nowymi obowi?zkami oraz bym potrafi??a otworzy? swoje serce na uzdrawiaj?c? mi??o??? Boga Ojca. B??g zap??ac Daria
Beata: W tym szczeg??lnym czasie Wielkiego Postu m??dlmy si? za dusze czy???cowe,szczeg??lnie kap??a??skie i zakonne.Prosz? te?? o modlitw? w intencji Wype??nienia si? Woli Bo??ej w powo??aniu o.Daniela. i brata Jerzego.B??g zap??a?!
Ala: O dobrego meza zalozenie szcz???liwej rodziny Ali wytrwalosc w modlitwie chorobie Ali uleczenie pami?ci Ali z glebokich zranie?? oraz zdrowie zgod? I inne potrzebne laski dla Ali Joli Krzysks Ks Kazika ks Stasia Tereski
Beata: Prosz? o wstawiennictwo .Chc? pozna? dobrego sercem m???czyzn? .Chc? zar?czy? si?, wyj??? za m??? w tym roku i urodzi? dziecko. Sprawa jest o tyle trudna ,??e mam 42 lata nigdy z nikim nie by??am chocia?? si? stara??am i modl? o to od ponad 20 lat, dlatego w tym wzgl?dzie mog? liczy? tylko na cud, o kt??ry tak b??agam. Beata z Sosnowca.
Marta: o odnalezienie z Mi??o??ci? dla Marty i Marcina oraz o potrzebne ??aski dla wszystkich
Monika: Ojcze Wszechobecny Miej w opiece moj? rodzin?, a w szczeg??lno??ci moj? c??rk? i m???a. Chwa??a Ojcu, Synowi i Duchowi ??wi?temu. Amen.
Maria: Bardzo prosze o modlitwe w intencji rodziny:A.K.A..D o powrot do zdrowia oraz o Ducha Pocieszyciela po smierci bliskiej nam osoby. Prosze o modlitwe o przemiane serca i postepowania dla Piotra i Z. oraz wyzwolenia ich z alkoholizmu i nekania innch. Dziekuje bardzo za modlitwe.
EWA: PROSZ? O MODLITWE W INTENCJI WYZDROWIENIA I ROZWI?ZANIA SPRAW FINANSOWYCH
Krzysztof: Prosze o modlitwe w moich intencjach.
Mama: Prosz? o trwa??e wyleczenie z nowotwora dla Pauliny i pomy??lna chemioterapi?,oraz wiele ??ask z okazji jej urodzin.Bardzo prosz? o modlitw? za ni?! B??g zap??a?.
Marta: o ??wiat??o i prowadzenie Ducha ??wi?tego, ??eby Marta, Darek, Kamil,Beata, Bo??ena, Andrzej, Jarek, Mirek, Marcin, Janina, Henryk, Andrzej, Iga, Irek, Liliana, Anna, Dorota, o. Daniel, ks, Marek, Bogdan, Wanda, Anna, Jacek, Anna oraz ich bliscy i znajomi w ka??dej chwili pe??nili wol? Boga
Ala: O zdrowie zgod? opiek? Matki Bo??ej Boze blogoslawienstwo i inne potrzebne laski dla Ali Joli Krzyska ks Kazimierza ks Stasia oraz o dobrego meza Ali zalozenie szcz???liwej rodziny wytrwalosc w modlitwie chorobie Ali
Beata: M??dlmy si? w intencji u??wi?cenia w powo??aniu kap??a??skim i zakonnnym . o.Artura B??g Zap??a?!

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka